FAU

Foreldreråd og klassekontakter
Ved hver skole skal det være et foreldreråd der alle foresatte som har barn på skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av en representant fra hver klasse. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget innstiller to representanter og to vararepresentanter til Driftsstyret. 

FAU 2018- 2019 ved Ris er:

Leder er Siv Børge-Ask: borge-ask@union.no 

Nestleder er : Anders E. Gjersøe anders.gjersoe@mac.com  

 

Aktive og engasjerte foresatte

Rådsmedlemmer må velges hver høst. Det oppfordres derfor fra skolens side til å stille til valg på første foreldremøte på høsten. 

Referat fra FAU-møtene sendes ut via FAUrepresentantene til de foresatte i klassene, samt kan lastes ned fra nettsiden her.  

Møtekalender FAU

FAU avholder sine møter til vanlig 1. torsdagen i måneden klokken 18.00-19.30 i skolens kantine.

Vår 2019:

  • 10. januar - nb i auditoriet
  • 7. februar - avlyst
  • 7. mars - nb i auditoriet
  • 4. april - avlyst
  • 7. mai - nb merk dag TIRSDAG ( flyttet fra opprinnelig 2. mai)
  • 6. juni
Drawing of a city