Hovedseksjon

Vår profil

Ris skole

Skolen ble etablert i 1915, og har passert en alder på 100 år som skole. Til skolestart 2016 ble skolen totalrenovert og utbygget, og i 2021 ble det i tillegg bygget en paviljong. Skolen utvides fra 7 til 9 paralleller. Fra høsten 2023 vil vi ha 27 klasser med til sammen inntil 810 elever og ca. 90 ansatte. Vi har også to mottaksklasser for elever med kort botid i Norge.

Læringsglede og kunnskap i et trygt læringsmiljø

Skolens visjon er LÆRINGSGLEDE OG KUNNSKAP. Ris skal kjennetegnes av trivsel, kunnskap og kreativitet i et faglig og inspirerende læringsmiljø. Elevenes læring gjennom faglig- og sosial utvikling står i sentrum.  Med innføring av den reviderte læreplan, LK20, skal elevene oppleve at de er aktive og nysgjerrige i egen læring. Undervisningen skal være faglig, mer kreativt og praktisk, og elevene skal bli gode på tverrfaglig læringsarbeid.

Læring, fag og sosial utvikling

Semper Excelsior - Alltid mer fremragende - er teksten på skolefanen fra 1915, som logoen til skolen er hentet fra. Denne viser hva skolen på alle plan står for. Lærerne er høyt utdannet og setter elevenes læring og sosiale utvikling i sentrum. Aktive elever og gode samarbeidsrelasjoner internt, med nærmiljø og med de foresatte sikrer god utvikling. Ris skole kan derfor vise til meget gode og stabile resultater, både på nasjonale prøver, til standpunkt og til eksamen. Elevundersøkelsen viser at elevene trives og at de får utvikle seg. Satsingsområder er god innføring i den reviderte læreplanen, samt lesing som grunnleggende ferdighet.

Vi setter også arbeidet med relasjonsbygging som viktig for at elevenes læring skal bli best mulig. TRIVSELSPROGRAMMET skal bidra til økt trivsel gjennom varierte aktiviteter i friminuttene. Elevene er selv aktive som TRIVSELSLEDERE. Dette gir bedre samhold, er med på å bygge vennskap, gi et tryggere skolemiljø og forebygge konfliker og mobbing. Programmet skal bidra til inkluderende, vennlige og respektfulle elever.

Universitetsskole

Skolen har status som UNIVERSITETSSKOLE , og vi bidrar i lærerutdanningen i samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Statusen medfører også at skolen kan knytte til seg til forskning, og at vi bidrar i forsikning og utprøving, både gjennom lektorstudentenes bachelor- og masteroppgaver, og til forskningsmiljøer på Universitetet i Oslo.

Entreprenørskap

Vi har partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap (UE). Skolen satser særlig på entreprenørskap gjennom valgfagene, spesielt faget utvikling av produkter og tjenester.  Hvert år deltar klasser på UE-messen. Elevenes bedrifter bidrar på skolen til både hygge og nytte ved salg av sine produkter i både kantinen, på skolens jule- og påskemarked og på Ris Skoles Dag.

Pedagogiske satsingsområder 

 • God innføring av den reviderte læreplanen, LK20
 • Elevaktive læringsformer
 • Fagdager hver fredag
 • Lesing som grunnleggende ferdighet

Forsert løp

Ullern videregående skole er samarbeidsskole for elever som tar matematikk og engelsk på VG1 på 10. trinn eller før.

Skolen tilbyr forsering i matematikk for elever på 9.trinn.

Holdningsskapende arbeid på Ris skole

 • RIS skal stå for R- respekt, I- initiativ og S- samarbeid , noe som skal prege alle aktører i skolesamfunnet
 • TRIVSELSPROGRAMMET skal bidra til økt trivsel gjennom ulike aktiviteter i friminuttene. 
 • Skolen ønsker å bygge gode arenaer for skape et godt læringsmiljø med gode holdninger og positive mellommenneskelige relasjoner.  
 • Undervisningen skal preges av ro, orden og konsentrasjon med tydelige læringsmål for å oppnå best mulig læringsutbytte. 
 • Elevene skal møte en skolehverdag som oppleves som meningsfull og relevant.
 • Trygge og omsorgsfulle voksne skal framstå som gode rollemodeller.
 • Vi forventer god orden og god oppførsel av våre elever. 
 • Samarbeidet med de foresatte er viktig og ansvaret for dette samarbeidet er gjensidig. 
 • Det rusforebyggende programmet Utsett! gjennomføres for foresatte på alle trinn
 • Samarbeid med skolehelsetjenesten, SaLTo i bydel Vestre Aker, forebyggende avdeling i politiet og barnevern er viktig. 

"Læringsglede og kunnskap"

Vår visjon understreker at vi legger vekt på å utvikle en så god skole som mulig for elevene våre. 

Ris skal kjennetegnes av trivsel, kunnskap og kreativitet i et faglig og inspirerende læringsmiljø.

Vi har høye forventninger til oss selv og elevene. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle oss.