Vår profil

Ris skole

Ris skole er en ungdomsskole, som ligger i Vestre-Aker bydel. Skolen ble etablert i 1915, og har passert en alder på 100 år som skole. Til skolestart 2016 sto skolen frem som totalrenovert og utbygget. Det er kapasitet til syv parallelle klasser på hvert trinn – 8., 9. og 10. Totalt er det plass til 630 elever. Det er ca. 70 ansatte ved skolen.

Skolens visjon er LÆRINGSGLEDE OG KUNNSKAP. Ris skal kjennetegnes av trivsel, kunnskap og kreativitet i et faglig og inspirerende læringsmiljø. Elevenes læring gjennom faglig- og sosial utvikling står i sentrum. Elevene skal oppleve trivsel, kunnskap og kreativitet i et trygt og faglig inspirerende læringsmiljø. Med innføring av den reviderte læreplan, LK20, skal elevene oppleve at de er aktive og nysgjerrige i egen læring. Undervisningen skal være faglig, mer kreativt og praktisk, og elevene skal bli gode på tverrfaglig læringsarbeid.

Læring, fag og sosial utvikling

Semper Excelsior - Alltid mer fremragende er teksten på skolefanen fra 1915, som logoen til skolen er hentet fra. Denne viser hva skolen på alle plan står for. Lærerne er høyt utdannet og setter elevenes læring, fag og sosiale utvikling i sentrum. Aktive elever og gode samarbeidsrelasjoner internt, med nærmiljø og med de foresatte sikrer god utvikling. Ris skole kan derfor vise til meget gode og stabile resultater, både på nasjonale prøver, til standpunkt og til eksamen. Elevundersøkelsen viser at elevene trives og at de får utvikle seg. Satsingsområder er god innføring i den reviderte læreplanen som trer i kraft fra august 2020 på 8. og 9.trinn.

Vi setter også arbeidet med relasjonsbygging som viktig for at elevenes læring skal bli best mulig. TRIVSELSPROGRAMMET  bygger opp under et godt læringsmiljø, med aktive elever som Trivselledere på skolen. Programmet har som mål å gi økt trivsel, økt og mer variert aktivitet, bedre samhold, bygge vennskap, et tryggere skolemiljø, forebygge konflikter og mobbing og bidra til inkluderende, vennlige og respektfulle elever.

Universitetsskole

Skolen har status som UNIVERSITETSSKOLE , og vi bidrar i lærerutdanningen i samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Statusen medfører også at skolen kan knytte til seg til forskning, og at vi bidrar i forsikning og utprøving, både gjennom lektorstudentenes bachelor- og masteroppgaver, og til forskningsmiljøer på Universitetet i Oslo.

Entreprenørskap

Vi har partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap (UE). Skolen satser særlig på entreprenørskap gjennom valgfagene, spesielt faget produksjon av varer og tjenester.  Hvert år deltar klasser på UE-messen. Elevenes bedrifter bidrar på skolen til både hygge og nytte ved salg av sine produkter i både kantinen, på skolens jule-og påskemarked og på Ris Skoles Dag.

Pedagogiske satsingsområder 

 • God innføring i den reviderte læreplanen, LK20, for lærere, skal sikre at de er klare til å ta imot elevene i august 2020
 • Ullern videregående skole er  samarbeidsskole for elever som tar matematikk og engelsk på VG1 på 10. trinn eller før.
 • Skolens elever på 8. trinn og 9. trinn deltar på talentsatsning i matematikk, et tilbud fra Utdanningsetaten.
 • Ris skole har status  som Universitetsskole. Denne ble fornyet i 2018 og varer frem til 2022. Dette betyr at Ris skole har en tettere tilknytning til Universitetet i skolens arbeid som lærerutdannerer i samarbeid med Universitetet. Vi har studenter i flere praksisperioder og deltar også på forskjellige prosjekter i samarbeid med UiO.
 • Vi har partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap.

Holdningsskapende arbeid på Ris skole

 • RIS skal stå for R- respekt, I- initiativ og S- samarbeid , noe som skal prege alle aktører i skolesamfunnet
 • Skolens holdningsskapende arbeid er styrket ved at skolen er en ConnectOslo skole.
 • TRIVSELSPROGRAMMET skal bidra  til økt trivsel gjennom økt og mer variert aktivitet i friminuttene. Elevene er selv aktive som TRIVSELSLEDERE. Dette gir bedre samhold, er med på å bygge vennskap, gi et tryggere skolemiljø og forebygge konfliker og mobbing. Programmet skal bidra til inkluderende vennlige og respektfulle elever. 
 • Skolen ønsker å bygge gode arenaer for skape et godt læringsmiljø med gode holdninger og positive mellommenneskelige relasjoner.  
 • Undervisningen skal preges av ro, orden og konsentrasjon med tydelige læringsmål for å oppnå best mulig læringsutbytte. 
 • Elevene skal møte en skolehverdag som oppleves som meningsfull og relevant.
 • Trygge og omsorgsfulle voksne skal framstå som gode modeller og forbilder.
 • Det stilles krav til elevene om å møte godt forberedte og i tide til alle timer.
 • Vi forventer god orden og god oppførsel av våre elever. 
 • Samarbeidet med de foresatte er viktig og ansvaret for dette samarbeidet  er gjensidig. 
 • Samarbeid med helsesøster, forebyggende avdeling i politiet og barnevern er viktig. 

"Læringsglede og kunnskap"

Vår visjon understreker at vi legger vekt på å utvikle en så god skole som mulig for elevene våre. 

Ris skal kjennetegnes av trivsel, kunnskap og kreativitet i et faglig og inspirerende læringsmiljø.

Vi har høye forventninger til oss selv og elevene. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle oss.