Vår profil

Ris skole

Ris skole ligger i Vestre-Aker bydel og er en ungdomsskole. Skolen ble etablert i 1915, og har passert en alder på 100 år som skole. Til skolestart 2016 sto skolen frem som totalrenovert og utbygget. Det er kapasitet til syv parallelle klasser på hvert trinn - 8., 9. og 10., og totalt er det plass til 630 elever. Det er ca 70 ansatte ved skolen.

Skolens visjon er  LÆRINGSGLEDE OG KUNNSKAP.  Ris skal kjennetegnes av trivsel, kunnskap og kreativitet i et faglig og inspirerende læringsmiljø.  Elevundersøkelsen viser at elevene trives og at de får utvikle seg. "MITT VALG" og "CONNECT" er forskningsbaserte programmer skolen bruker til å ruste våre elever til god læring og sosial utvikling gjennom forutsigbare og trygge rammer for læring. TRIVSELSPROGRAMMET  bygger opp under et godt læringsmiljø, med aktive elever som Trivselledere på skolen.

Programmet har som mål å gi økt trivsel, økt og mer variert aktivitet, bedre samhold, bygge vennskap, et tryggere skolemiljø, forebygge konflikter og mobbing og bidra til inkluderende, vennlige og respektfulle elever.

Læring, fag og sosial utvikling

Semper Excelsior - Alltid mer fremragende er teksten på skolefanen fra 1915, som logoen til skolen er hentet fra. Denne viser hva skolen på alle plan står for. Lærerne er høyt utdannet og setter elevenes læring, fag og sosiale utvikling i sentrum. Aktive elever og gode samarbeidsrelasjoner internt, med nærmiljø og med de foresatte sikrer god utvikling. Ris skole kan derfor vise til meget gode og stabile resultater, både på nasjonale prøver, til standpunkt og til eksamen. Satsingsområder er  "Vurdering for læring" og " Relasjonsbygging".  

Universitetsskole

Skolen har status som UNIVERSITETSSKOLE , og vi bidrar i lærerutdanningen i samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Statusen medfører også at skolen kan knytte til seg til forskning, og at vi bidrar i forsikning og utprøving, både gjennom lektorstudentenes bachelor- og masteroppgaver, og til forskningsmiljøer på Universitetet i Oslo.

Entreprenørskap

Vi har partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap (UE). Skolen satser særlig på entreprenørskap gjennom valgfagene, spesielt faget produksjon av varer og tjenester.  Hvert år deltar klasser på UE-messen. Elevenes bedrifter bidrar på skolen til både hygge og nytte ved salg av sine produkter i både kantinen, på skolens jule-og påskemarked og på Ris Skoles Dag.

Pedagogiske satsingsområder 

 • Ris skole gjennomfører 2017-2019 en skolebasert kompetanseutvikling innenfor "Vurdering for læring" , ved at ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en MOOC - utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Viktigst er å gi elevene utviklingsrom og noe å strekke seg etter. Vi følger blant annet prinsippene for god underveisvurdeirng.
 • Ullern videregående skole er  samarbeidsskole for elever som tar matematikk og engelsk på VG1 på 10. trinn eller før.
 • Skolens elever på 8. trinn og 9. trinn deltar på talentsatsning i matematikk, et tilbud fra Utdanningsetaten.
 • Ris skole fått fornyet status 2018- 2022 som Universitetsskole, noe som betyr en tettere tilknytning til Universitetet i skolens arbeid som lærerutdannerer i samarbeid med Universitetet. Vi har studenter i flere praksisperioder og deltar også på forskjellige prosjekter i samarbeid med UiO.
 • Vi har partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap.

Holdningsskapende arbeid på Ris skole

 • RIS skal stå for R- respekt, I- initiativ og S- samarbeid , noe som skal prege alle aktører i skolesamfunnet
 • Skolens holdningsskapende arbeid er styrket ved at skolen er en ConnectOslo skole.
 • Programmet " MITT VALG" hjelper skolen og de foresatte med å dyktiggjøre elevene i å ta gode valg.
 • TRIVSELSPROGRAMMET skal bidra  til økt trivsel gjennom økt og mer variert aktivitet i friminuttene. Elevene er selv aktive som TRIVSELSLEDERE. Dette gir bedre samhold, er med på å bygge vennskap, gi et tryggere skolemiljø og forebygge konfliker og mobbing. Programmet skal bidra til inkluderende vennlige og respektfulle elever. 
 • Skolen ønsker å bygge gode arenaer for skape et godt læringsmiljø med gode holdninger og positive mellommenneskelige relasjoner.  
 • Undervisningen skal preges av ro, orden og konsentrasjon med tydelige læringsmål for å oppnå best mulig læringsutbytte. 
 • Elevene skal møte en skolehverdag som oppleves som meningsfull og relevant.
 • Trygge og omsorgsfulle voksne skal framstå som gode modeller og forbilder.
 • Det stilles krav til elevene om å møte godt forberedte og i tide til alle timer.
 • Vi forventer god orden og god oppførsel av våre elever. 
 • Samarbeidet med de foresatte er viktig og ansvaret for dette samarbeidet  er gjensidig. 
 • Samarbeid med helsesøster, forebyggende avdeling i politiet og barnevern er viktig. 

"Læringsglede og kunnskap"

Vår visjon understreker at vi legger vekt på å utvikle en så god skole som mulig for elevene våre. 
Ris skal kjennetegnes av trivsel, kunnskap og kreativitet i et faglig og inspirerende læringsmiljø.
Vi har høye forventninger til oss selv og elevene. 
Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle oss.
Drawing of a city