Hovedseksjon

Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Eksempler på tilrettelegging er blant annet utvidet tid, opplest tekst og bruk av hvilerom.

Tilretteleggingen må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for utfordringer eleven har. Tilretteleggingen skal avhjelpe sykdom eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse i faget. Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre elever. De skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanen.

Eleven trenger ikke å ha enkeltvedtak om spesialundervisning for å få særskilt tilrettelegging ved eksamen.

Får å få tilrettelagt eksamen, må eleven eller foresatte søke skolen om dette. Søknaden må være dokumentert med legeerklæring, sakkyndig uttalelse e.l. Ved søknad om utvidet tid pga. pollenallergi, må legeerklæringen inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden eksamen gjennomføres, fra midten av mai til midten av juni. Dokumentasjon som skolen allerede har mottatt, trenger ikke sendes inn på nytt, men henvises til i søknaden.

Det er rektor som avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. I vurderingen av tilrettelegging vil også økonomiske og praktiske hensyn kunne trekkes inn.

For å sikre en god planlegging av eksamen, ønsker vi at søknader om særskilt tilrettelegging sendes så tidlig som mulig, og senest 10.februar. Dersom det skulle oppstå forhold etter dette som tilsier at eleven har behov for særskilt tilrettelegging, kan det søkes etter fristen.

Søknaden sendes til skolens postmottak (postmottak.ris@osloskolen.no) eller via eget søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider her: særskilt tilrettelegging

Dokumentasjon med personsensitive opplysninger kan alternativt sendes per post eller leveres på skolen.