Strategisk plan

På Ris skole vil arbeidet med den reviderte læreplanen, LK20, være det viktigste i 2020. Sentralt i dette arbeidet er målet om å utvikle elevenes evne til å tenke kritisk og til å skape sentralt. Det skal skje gjennom utforsking i fag og på tvers av fag. Det skal bidra til økt læring og sosial utvikling for elevene. Skolen vil jobbe videre med holdningsskapende arbeid. Vi vil også satse videre på å bygge gode og trygge relasjoner mellom elever og lærere, og tiltak og aktiviteter som skal sikre et godt læringsmiljø, innenfor trygge og forutsigbare rammer videreføres. Vi skal nå målsettingen om et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fravær skal reduseres. Vi skal jobbe videre med å sikre at vårt skolemiljø skal være fritt for mobbing.

Skolen er opptatt av at elevene er trygge i sin læringssituasjon, og at de har et godt elevmiljø. Trivselsledere og andre sosiale tiltak i friminuttene er viktig aktivitet fremover. I årets plan ønsker vi også å fokusere ytterligere på tiltak som skal gi økt mestringsfølelse og redusere stressnivået, og at elever får tilpasset opplæring. Skolen vil tydeligere fokusere på psykisk helse og livsmestring som er et av de tverrfaglige temaene som elevene skal jobbe med.

Å høre elevstemmen, og å engasjere og å involvere elevene i sitt eget læringsarbeid blir viktig å utvikle videre. Utviklingssamtaler som ledes av elevene er en aktivitet i planen som skal bidra til det. Samarbeidet med elevene i klasserommet og i elevrådet gjennom satsningen "Trygge, varme ungdomskoler" er annen prioritert aktivitet i vår strategiske plan. Vi har et klart mål om medvirkning fra både elever og ansatte, og andre samarbeidspartnere som for eksempel FAU og SMU og andre aktører utenfor skolesamfunnet, for en god utvikling av Ris skole.

Ris skole er Universitetsskole. Vi skal i det kommende året samarbeide med Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Skolen er åpen for forskningsbasert læring, og vi samarbeider blant annet med masterstudenter og forskere på Universitetet i Oslo. Norsklærere har blant annet søkt og fått såkornmidler fra UiO til utviklingsprosjekt i norskfaget.

Skolefane og logo Ris skole