FAU - opprop

Grensen er nådd

                                                                                                                                              Oslo, 22. november 2017 

OPPROP MOT NY RESSURSFORDELINGSMODELL FOR OSLOSKOLENE

Osloskolene drives i de aller fleste tilfeller svært godt! Det har vi grunn til å være både stolte av og svært fornøyde med!

Dette er et opprop MOT forslaget om ny ressursfordelingsmodell. Det er med stor bekymring vi ser  at dette forslaget betyr at mange skoler vil få driftsbudsjett som ligger på et nivå som er lavere enn noen andre skoler i Norge. (side 89 i rapport fra Deloitte 25.01.2017: Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolene i Oslo? Bestilt etter vedtak i Bystyret 4.feb.2015).

Det handler om at det er en forutsetning for fortsatt god drift at det er en viss minste økonomisk støtte pr elev pr skole. Som kjent konkluderer Deloitte i sin rapport med at:…. «dagens elevsats bare så vidt er i stand til å dekke kostnadene på skoler uten spesielle problemer».

Vi, som engasjerer oss for og som støtter opp om driften av Osloskolene til beste for opplæringen til Oslos oppvoksende generasjon, er ikke uenig i at det også innenfor Osloskolene kan skje en viss fordeling av midler basert på ulikheter i behov. Dette løses allerede i dag med tilleggsbevilgninger som ikke er en del av ressursfordelingsmodellen.

Vi mener derfor at eventuell justeringer av de økonomisk rammene bør komme som tilleggsbevilgninger.

Den foreslåtte omfordelingen innenfor tildelingsmodellen, vil medføre at skolene våre ikke vil få nødvendig handlingsrom til å ivareta elevers behov for tilstrekkelig tilpasset opplæring. Dette kan ikke aksepteres.

Konsekvensene vil bli mange for alle elever. I tillegg vil dette gjøre det svært vanskelig å sikre nødvendige spesialundervisning til de som trenger det.  Det blir en helt urimelig at skoler som allerede drives for et absolutt minstenivå av tildelinger, skal være utsatt for ytterligere kutt og en forringelse av tilbudet til sine elever. 

Vi ønsker å presisere at det forslaget som ligger fremme til behandling vil medføre meget store utfordringer og at fordelingen av midler basert på sosiodemografiske kriterier og ikke identifiserte og spesifiserte behov går ut over skolegangen til øvrige elever i Oslo.

Å flytte midler innenfor modellen og økonomisk ramme, noe som også ble gjort i 2016, er ikke det riktige virkemiddelet for å få til en forbedring av osloskolen! Som Deloitte påpeker:

".. finansieringen er på kanten til uforsvarlig for de skolene som ikke har særlige utfordringer, og derfor får lite av midler gjennom de andre elementene i ressursfordelingsmodellen." 

Det er vi helt enige i! 

FAU RIS SKOLE

Siv Blanca Børge-Ask